פרופ' גליה ינושבסקי

פרופ'
פרופסור חבר
פרופ' גליה ינושבסקי
טלפון: 
פקס: 
משרד: 
שעות קבלה: 

קורות חיים

Publications

Books

In preparation:  L'entretien littéraire, anatomie d'un genre

2006 Les discours du Nouveau Roman, (Lille: Presses universitaires du Septentrion). 336 pp.

Chapters

 

À paraître. « Les préfaces des recueils d'entretiens », Martens, David, Meurée, Christophe & Willem Guillaume (éds.). L’entretien d’écrivain. Formes et mutations d’un genre hybride (Rennes : Presses universitaires de Rennes)

 

2014 "Potentiel et actualisation du branding dans l'entretien littéraire : le cas d'Amos Oz", in: La marque de l'écrivain, edited by Marie-Eve Thérenty et Adeline Wrona, Presses Universitaires de la Sorbonne (forthcoming).

 

2012 "Sans prétexte, le paratexte : la dimension argumentative du discours et l'entretien littéraire", in Mélanges offerts à Ruth Amossy, edited by Nadine Kuperty-Tzur, (Leuven: Peeters, coll. République des lettres), 33-51.

 

2012 "Entretien avec Ruth Amossy", in Mélanges : Hommage à Ruth Amossy, edited by Nadine Kuperty-Tzur, (Leuven: Peeters, coll. République des lettres), 171-182.

 

2010 "Alain Robbe-Grillet et la parole (vive) : Entretiens et oralité", in Alain Robbe-Grillet : balises pour le XXIe siècle, edited by Chrisitan Milat et Roger-Michel Allemand,  Presses de l’Université d’Ottawa et les Presses Sorbonne Nouvelle, 66-75.

 

2008 Danblon, Emmanuelle and Galia Yanoshevsky, "Ethics versus Rhetoric: When an Ethical Principle Blocks the Regulation of the Universal Audience," in Understanding Argumentation, Work in Progress,  edited by F.H. van Eemeren, David Cratis Williams, and Igor Z. Zagar, 227-233 (Amsterdam: Sic/Sat-Rosenberg).

2003 “La microsociologie du champ littéraire : pour une analyse du discours de la table ronde,” in L’analyse du discours dans les études littéraires, edited by Ruth Amossy and Dominique Maingueneau, 161-173.  (Toulouse: P.U.M).

2002 “L’écriture polyphonique de l’essai littéraire in Pragmatique et analyse des textes, edited by Ruth Amossy, 121-152 (Tel-Aviv: Tel-Aviv University). 

Refereed Articles

 

"From Publicity to Form of life. On the Literary Nature of the Author’s interview". Accepted for publication, Poetics Today

 

2014 " L'entretien littéraire : un objet  privilégié pour l'AD ?", Argumentation et analyse du discourse, 12, Avril., online journal (Responsible for the special issue)

 

2011 "L'imposture comme posture : Sayed Kashua chroniqueur et romancier", Interférences littéraires/Literaire interferenties, nouvelle série,  noº  6 "Postures journalistiques et littéraires, Laurence Van Nujis (ed.), mai 2011, pp. 151-168.

 

2010 "La critique littéraire et les romans de Robbe-Grillet : Le cas de Roland Barthes et de Bruce Morrissette", Roman 20-50, hors série n° 6, septembre 2010, “Alain Robbe-Grillet”, 67-82.

 

2010 "Les réseaux sociaux et l’échange entre l’homme politique et les internautes : le cas de Facebook après les élections présidentielles en France", Argumentation et Analyse du Discours [En ligne], 5 | 2010, mis en ligne le 20 octobre 2010. URL : http://aad.revues.org/index1008.html

2009 "Perelman's Audience Revisited in Presidential Campaign Discourse on the Internet", Argumentation, August 23:3, 409-419

2009 Introduction, with Ruth Amossy and Roselyne Koren, Argumentation, August 23:3, 293-300.

2009 "Three decades of Writing on Manifesto: the Making of a Genre," Poetics Today Summer 2009; 30: 257 - 286.

2009 "The Literary Manifesto and Related Notions: A Selected Annotated Bibliography," Poetics Today, Summer 2009; 30: 287 - 315.

2009 "La dimension argumentative de l'entretien d'auteur, Argumentation: théorie – langue – discours. Actes de la section Argumentation du XXX. Congrès des
Romanistes Allemands, Vienne, septembre 2007,
edited by Vahram Atayan/Daniela Pirazzini (Peer reviewed). 363- 378. Frankfurt: Peter Lang.

 

2009 "The Possibility and Actuality of Image Events: Framing Image Events in the Press and on the Internet," Enculturation: A Journal of Rhetoric, Writing, and Culture, edited by Joseph Wilferth and Kevin DeLuca, Enculturation 6.2. http://enculturation.gmu.edu/6.2/yanoshevsky. 25 p.

 

2009 "L'usage des vidéo-blogs dans la campagne présidentielle de 2007 : Vers une image plurigérée des candidats," Mots, 89, March, 57-68.

 

2007 “Principes de Lecture de la Une : informer, confirmer, former”, Questions de Communication, 11, 413-436.

 

2005 “De l’Ére du soupçon à Pour un Nouveau Roman : De la rhétorique des profondeurs à la rhétorique des surfaces,” Etudes Littéraires, Automne, 67-80.

2004 “La polémique journalistique et l’(im)partialité du tiers,” Recherches en communication :"Où est passée la polémique ? Journalisme et paroles d'affrontement," 20, 51-63.

2004 “L'entretien d'écrivain et la co-construction d'une image de soi : le cas de Nathalie Sarraute”, Revue des sciences humaines, 273 (1), 131-148.

 

2004 “Rapporter son propre discours ou la reprise comme stratégie argumentative : Pour un nouveau roman d’Alain Robbe-Grillet”, Le discours rapporté dans tous ses états: Questions de frontières, Refereed Proceedings of Ci-dit Conference, 2001,  (Paris: L'Harmattan), 173-182.

 

2003 “The Significance of Rewriting or Pour un Nouveau Roman as the Manifesto of the Nouveau Roman”, Journal of Romance Studies, University of London, Institute of Romance Studies, Bergham Journals, London, 3 (3), Winter, 43-54.

 

Proceedings

2011 "La co-construction de l'image d'auteur : le cas de l'entretien littéraire," (A co-construção da imagem do autor: o caso da entrevista literária), in Emediato, W, L. Machado and R. de Mello Proceedings of the 3rd. International Symposium on Discourse Analysis: Emotions, Ethos, and Argumentation, 1-4 April 2008, Federal University of Minas Gerais, Belo Horizonte (Brazil), pp. 269-287. (Anais do III Simpósio Internacional sobre Análise do Discurso. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 2008.)

 

2010 "Building a Trustful Audience in Scam Letters", Proceedings of the 7th Conference on Argumentation of the International Society for the Study of Argumentation,  June 29-July 2 201, edited by Frans H. van Eemeren, Bart Garssen, David Godden, Gordon Mitchell, Sic/Sat, 2011 (on CD).

 

2010 "How Authors Justify their Participation in Interviews", with Valeria Pery Borissov, Proceedings of the 7th Conference on Argumentation of the International Society for the Study of Argumentation, edited by Frans H. van Eemeren, Bart Garssen, David Godden, Gordon Mitchell, Sic/Sat, 2011 (on CD).

 

 

2007 "Dissensus at Times of Consensus: Arguing Against in Editorials," Dissensus and the Search for Common Ground: Proceedings of OSSA Conference (2007), June 6-9, edited by Hans Hansen et al. (on CD). 11 pp.

 

2005 “La mise en page de l’argumentation dans la première page du journal,” Rhétorique des discours politiques, edited by  Pierre Marillaud and Robert Gauthier,  Proceedings of Albi Conference, 2004, Université de Toulouse Le Mirail, CAL/CPST, 451-466.

 

2003 “Using One’s Own Words to Argue in Interviews: Alain Robbe-Grillet and Reported Speech,” Proceedings of the Fifth Conference of ISSA  (2002), edited by Frans van Eemeren et al. (Amsterdam: Sic/Sat), 1093-1099.

 

2002 “Textual Heterogeneity as an Argumentative Strategy: The Case of Robbe-Grillet’s For a New Novel”,  Argumentation and its Applications : Proceedings of OSSA Conference (2001), edited by Hans Hansen et al. (on CD). 11 pp.

 

1999 “An Anti-Cartesian Dream? A critique of Rationalism in Surrealism’s First Manifesto,” Proceedings of IADA Conference (1997), (Tübingen: Niemeyer), 143-154.

 

1998 “Intercultural Dialogue: Reconstructing a Common Basis”, Dialogue Analysis VI, Proceedings of IADA Conference (1996), (Tübingen: Niemeyer), 261-268.

Book reviews

2013 Zohar Livnat, Dialogue, Science and Academic Writing, Amsterdam: John Benjamins (coll. Dialogue Studies, 13), 2012, 216 p. In Argumentation et Analyse du discourse, 11.

 

2011 Raphaël MICHELI ─L'émotion argumentée. L'abolition de la peine de mort dans le débat parlementaire français. Paris : Cerf, 2010, 496 pages. In Corpus, no. 10,  299-305.

2006 New Books at a Glance (book review) for Poetics Today, on Marianne Doury and Sophie Moirand, eds., L’argumentation aujourd’hui : Positions théoriques en confrontation.  Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 2004. 200 pp. (3 pp.), Poetics Today, 27:4, Winter, 2006. 723-726.

פירסומים

Publications

Books

In preparation:  L'entretien littéraire, anatomie d'un genre

2006 Les discours du Nouveau Roman, (Lille: Presses universitaires du Septentrion). 336 pp.

Chapters

 

À paraître. « Les préfaces des recueils d'entretiens », Martens, David, Meurée, Christophe & Willem Guillaume (éds.). L’entretien d’écrivain. Formes et mutations d’un genre hybride (Rennes : Presses universitaires de Rennes)

 

2014 "Potentiel et actualisation du branding dans l'entretien littéraire : le cas d'Amos Oz", in: La marque de l'écrivain, edited by Marie-Eve Thérenty et Adeline Wrona, Presses Universitaires de la Sorbonne (forthcoming).

 

2012 "Sans prétexte, le paratexte : la dimension argumentative du discours et l'entretien littéraire", in Mélanges offerts à Ruth Amossy, edited by Nadine Kuperty-Tzur, (Leuven: Peeters, coll. République des lettres), 33-51.

 

2012 "Entretien avec Ruth Amossy", in Mélanges : Hommage à Ruth Amossy, edited by Nadine Kuperty-Tzur, (Leuven: Peeters, coll. République des lettres), 171-182.

 

2010 "Alain Robbe-Grillet et la parole (vive) : Entretiens et oralité", in Alain Robbe-Grillet : balises pour le XXIe siècle, edited by Chrisitan Milat et Roger-Michel Allemand,  Presses de l’Université d’Ottawa et les Presses Sorbonne Nouvelle, 66-75.

 

2008 Danblon, Emmanuelle and Galia Yanoshevsky, "Ethics versus Rhetoric: When an Ethical Principle Blocks the Regulation of the Universal Audience," in Understanding Argumentation, Work in Progress,  edited by F.H. van Eemeren, David Cratis Williams, and Igor Z. Zagar, 227-233 (Amsterdam: Sic/Sat-Rosenberg).

2003 “La microsociologie du champ littéraire : pour une analyse du discours de la table ronde,” in L’analyse du discours dans les études littéraires, edited by Ruth Amossy and Dominique Maingueneau, 161-173.  (Toulouse: P.U.M).

2002 “L’écriture polyphonique de l’essai littéraire in Pragmatique et analyse des textes, edited by Ruth Amossy, 121-152 (Tel-Aviv: Tel-Aviv University). 

Refereed Articles

 

"From Publicity to Form of life. On the Literary Nature of the Author’s interview". Accepted for publication, Poetics Today

 

2014 " L'entretien littéraire : un objet  privilégié pour l'AD ?", Argumentation et analyse du discourse, 12, Avril., online journal (Responsible for the special issue)

 

2011 "L'imposture comme posture : Sayed Kashua chroniqueur et romancier", Interférences littéraires/Literaire interferenties, nouvelle série,  noº  6 "Postures journalistiques et littéraires, Laurence Van Nujis (ed.), mai 2011, pp. 151-168.

 

2010 "La critique littéraire et les romans de Robbe-Grillet : Le cas de Roland Barthes et de Bruce Morrissette", Roman 20-50, hors série n° 6, septembre 2010, “Alain Robbe-Grillet”, 67-82.

 

2010 "Les réseaux sociaux et l’échange entre l’homme politique et les internautes : le cas de Facebook après les élections présidentielles en France", Argumentation et Analyse du Discours [En ligne], 5 | 2010, mis en ligne le 20 octobre 2010. URL : http://aad.revues.org/index1008.html

2009 "Perelman's Audience Revisited in Presidential Campaign Discourse on the Internet", Argumentation, August 23:3, 409-419

2009 Introduction, with Ruth Amossy and Roselyne Koren, Argumentation, August 23:3, 293-300.

2009 "Three decades of Writing on Manifesto: the Making of a Genre," Poetics Today Summer 2009; 30: 257 - 286.

2009 "The Literary Manifesto and Related Notions: A Selected Annotated Bibliography," Poetics Today, Summer 2009; 30: 287 - 315.

 

2009 "La dimension argumentative de l'entretien d'auteur, Argumentation: théorie – langue – discours. Actes de la section Argumentation du XXX. Congrès des
Romanistes Allemands, Vienne, septembre 2007, edited by Vahram Atayan/Daniela Pirazzini (Peer reviewed). 363- 378. Frankfurt: Peter Lang.

 

2009 "The Possibility and Actuality of Image Events: Framing Image Events in the Press and on the Internet," Enculturation: A Journal of Rhetoric, Writing, and Culture, edited by Joseph Wilferth and Kevin DeLuca, Enculturation 6.2. http://enculturation.gmu.edu/6.2/yanoshevsky. 25 p.

 

2009 "L'usage des vidéo-blogs dans la campagne présidentielle de 2007 : Vers une image plurigérée des candidats," Mots, 89, March, 57-68.

 

2007 “Principes de Lecture de la Une : informer, confirmer, former”, Questions de Communication, 11, 413-436.

 

2005 “De l’Ére du soupçon à Pour un Nouveau Roman : De la rhétorique des profondeurs à la rhétorique des surfaces,” Etudes Littéraires, Automne, 67-80.

2004 “La polémique journalistique et l’(im)partialité du tiers,” Recherches en communication :"Où est passée la polémique ? Journalisme et paroles d'affrontement," 20, 51-63.

2004 “L'entretien d'écrivain et la co-construction d'une image de soi : le cas de Nathalie Sarraute”, Revue des sciences humaines, 273 (1), 131-148.

 

2004 “Rapporter son propre discours ou la reprise comme stratégie argumentative : Pour un nouveau roman d’Alain Robbe-Grillet”, Le discours rapporté dans tous ses états: Questions de frontières, Refereed Proceedings of Ci-dit Conference, 2001,  (Paris: L'Harmattan), 173-182.

 

2003 “The Significance of Rewriting or Pour un Nouveau Roman as the Manifesto of the Nouveau Roman”, Journal of Romance Studies, University of London, Institute of Romance Studies, Bergham Journals, London, 3 (3), Winter, 43-54.

 

Proceedings

2011 "La co-construction de l'image d'auteur : le cas de l'entretien littéraire," (A co-construção da imagem do autor: o caso da entrevista literária), in Emediato, W, L. Machado and R. de Mello Proceedings of the 3rd. International Symposium on Discourse Analysis: Emotions, Ethos, and Argumentation, 1-4 April 2008, Federal University of Minas Gerais, Belo Horizonte (Brazil), pp. 269-287. (Anais do III Simpósio Internacional sobre Análise do Discurso. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 2008.)

 

2010 "Building a Trustful Audience in Scam Letters", Proceedings of the 7th Conference on Argumentation of the International Society for the Study of Argumentation,  June 29-July 2 201, edited by Frans H. van Eemeren, Bart Garssen, David Godden, Gordon Mitchell, Sic/Sat, 2011 (on CD).

 

2010 "How Authors Justify their Participation in Interviews", with Valeria Pery Borissov, Proceedings of the 7th Conference on Argumentation of the International Society for the Study of Argumentation, edited by Frans H. van Eemeren, Bart Garssen, David Godden, Gordon Mitchell, Sic/Sat, 2011 (on CD).

 

 

2007 "Dissensus at Times of Consensus: Arguing Against in Editorials," Dissensus and the Search for Common Ground: Proceedings of OSSA Conference (2007), June 6-9, edited by Hans Hansen et al. (on CD). 11 pp.

 

2005 “La mise en page de l’argumentation dans la première page du journal,” Rhétorique des discours politiques, edited by  Pierre Marillaud and Robert Gauthier,  Proceedings of Albi Conference, 2004, Université de Toulouse Le Mirail, CAL/CPST, 451-466.

 

2003 “Using One’s Own Words to Argue in Interviews: Alain Robbe-Grillet and Reported Speech,” Proceedings of the Fifth Conference of ISSA  (2002), edited by Frans van Eemeren et al. (Amsterdam: Sic/Sat), 1093-1099.

 

2002 “Textual Heterogeneity as an Argumentative Strategy: The Case of Robbe-Grillet’s For a New Novel”,  Argumentation and its Applications : Proceedings of OSSA Conference (2001), edited by Hans Hansen et al. (on CD). 11 pp.

 

1999 “An Anti-Cartesian Dream? A critique of Rationalism in Surrealism’s First Manifesto,” Proceedings of IADA Conference (1997), (Tübingen: Niemeyer), 143-154.

 

1998 “Intercultural Dialogue: Reconstructing a Common Basis”, Dialogue Analysis VI, Proceedings of IADA Conference (1996), (Tübingen: Niemeyer), 261-268.

Book reviews

2013 Zohar Livnat, Dialogue, Science and Academic Writing, Amsterdam: John Benjamins (coll. Dialogue Studies, 13), 2012, 216 p. In Argumentation et Analyse du discourse, 11.

 

2011 Raphaël MICHELI ─L'émotion argumentée. L'abolition de la peine de mort dans le débat parlementaire français. Paris : Cerf, 2010, 496 pages. In Corpus, no. 10,  299-305.

2006 New Books at a Glance (book review) for Poetics Today, on Marianne Doury and Sophie Moirand, eds., L’argumentation aujourd’hui : Positions théoriques en confrontation.  Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 2004. 200 pp. (3 pp.), Poetics Today, 27:4, Winter, 2006. 723-726.

קורסים

1. הטיעון החזותי

2. כתיבה אקדמית

3. הרומן החדש

4. הרומן הבלשי

5. סופרים יוצרים במדיומים אחרים

6. תעמולת בחירות ברשת

תחומי מחקר

ארגומנטציה, חקר-השיח, רטוריקה, דיאלוג, הריאיון, אמנות הריאיון, הריאיון הספרותי, ספרות המאה העשרים, ספרות עכשוית, ספרות צרפתית, הקשר בין אמצעי התקשורת לספרות

אמצעי התקשורת

.