Filières d'études

במחלקה קיימות שתי מגמות לימוד:

 

        מגמה א' -  לימודים בצרפתית  - מסלול שפה וספרות צרפתית 

          לבעלי תעודת בגרות ישראלית עם ציון בצרפתית (4 או 5  יחידות ) ולבעלי תעודת בגרות ממדינה פרנקופונית.

          ניתן ללמוד במגמה בזו אחד משני המסלולים המשניים:

           א. מסלול לדוברי צרפתית - שפת אם (פרנקופונים).

           ב. מסלול לדוברי צרפתית שאינה שפת אם  (לא פרנקופונים).

 

        מגמה ב'  - לימודים בעברית -  מסלול תרבות צרפת 

          לסטודנטים שאין להם כל ידע בצרפתית .

 

מסלולי לימוד לתואר ראשון

• מורחב

• ראשי

• דו-ראשי מובנה

• דו-ראשי לא מובנה

• משני 

 

מורחב  (רק במגמה א'- שפה וספרות  צרפתית)

כל הלימודים מתקיימים במסגרת המחלקה ללא צורך במחלקה נוספת.
דרישות המסלול:
 46  נקודות זכות (נ"ז) הכוללות:

 • קורסי חובה (מיומנויות שפה ומבואות לקורסי תרבות)
 • קורסי בחירה
 • 3 סמינריונים (בשנים ב'+ג')

ראשי

המסלול כולל לימודים במחלקה לתרבות צרפת במסלול ראשי ובמחלקה נוספת במסלול משני.
דרישות המסלול:
 30  נקודות זכות (נ"ז) הכוללות:

 • קורסי חובה (מיומנויות שפה ומבואות לקורסי תרבות)
 • קורסי בחירה
 • 2 סמינריונים (בשנים ב'+ג')

דו-ראשי מובנה

המסלול כולל לימודים במחלקה לתרבות צרפת  ובמחלקה נוספת (במסלול ראשי), בעלת זיקה עיונית למחלקה לתרבות צרפת כגון: המחלקה להיסטוריה כללית, המחלקה למדעי המדינה ומחלקות אחרות מהפקולטה למדעי הרוח.
דרישות המסלול:
 27 נקודות זכות (נ"ז) הכוללות:

 • קורסי חובה קורסי חובה (מיומנויות שפה ומבואות לקורסי תרבות)
 • קורסי בחירה
 • 2 סמינריונים (בשנים ב'+ג')

 

דו-ראשי לא מובנה

המסלול כולל לימודים במחלקה לתרבות צרפת ובמחלקה נוספת (במסלול ראשי) שאין לה זיקה עיונית למחלקה לתרבות צרפת.

דרישות המסלול:
 29 נקודות זכות (נ"ז) הכוללות:

 • קורסי חובה (מיומנויות שפה ומבואות לקורסי תרבות)
 • קורסי בחירה
 • 2 סמינריונים (בשנים ב'+ג')
   

משני

המסלול כולל לימודים במחלקה לתרבות צרפת ובמחלקה נוספת במסלול ראשי.
דרישות המסלול:
16 נקודות זכות (נ"ז)  הכוללות:

 • קורסי חובה (מיומנויות שפה ומבואות לקורסי תרבות)
 • קורסי בחירה
 • 1 סמינריון (בשנים ב'+ג')