סמינר מחלקה

14/04/2015 - 16:00 - 20:00

16h00, Salle 402, Kort 1004, Campus Nord, Bar-Ilan

 

Rivka Dvira, Département de Culture française, Bar-Ilan, ADARR

L'Ethique du discours dans Wikipédia: la question de la neutralité dans une encyclopédie participative

האתיקה של השיח בויקיפדיה: דיון במושג הנייטרליות באנציקלופדיה שיתופית

ההרצאה תתקיים בצרפתית

 

Mardi 14 avril 2015, 18h00, Salle 402, Kort 1004, Campus Nord, Bar-Ilan

Galia Yanoshevsky, Département de Culture française, Bar-Ilan, ADARR

Portrait du pays en jeune état :

L'Encyclopédie d'Israël en images,  1950-1952

 

דיוקנה של מדינה צעירה:  האנציקלופדיה של ישראל

בתמונות  1950 – 1952 

ההרצאה תתקיים בעברית