פרופ' אלן פארה

דוא"ל
alain.farah@mcgill.ca
אוניברסיטה
מאוניברסיטת –McGill קנדה
קורסים

Département de Culture Française                                                                 

Université Bar-Ilan

Automne 2015                                                                                                              

Ramat-Gan, Israël

 

Littérature québécoise contemporaine             : pourquoi et comment écrire aujourd’hui ?

11 novembre – 1 décembre 2015

                                                  

Prof. Alain Farah                                                                                               

Courriel: alain.farah@mcgill.ca

 

Description du séminaire intensif

ספרות קוויבקית עכשווית: מדוע ואיך כותבים כיום?

הסופרים, מסביר Yvon Rivard  במבוא לחיבורו "הקצה השבור בכל הדרכים" (Boréal, 1993), מחפשים תמיד מוצא שיאפשר להם לדבר על עצמם תוך שהם מדברים על משהו אחר. ריוארד מציע אם כן להציג את הספרות הקוויבקית דרך תפישת העולם שלו עצמו. בהשראת פרויקט זה של אוטוביוגרפיה ספרותית, אני מציע לסטודנטים עיון בספרות הקוויבקית דרך שאלות שהן משמעותיות עבורי: האם הסופר הקוויבקי יכול להיענות בחיוב לפרויקטים של מגויסות שהיו טיפוסיים למאה ה-20? האם הוא יכול לעשות זאת גם דרך נקודת מבט של "עמידות צורנית" המעמתת בין הכתיבה והמחשבה, בין הדיוק לבין החדשנות, בין המציאות לבדיון? כיצד ניתן לקרוא ספרות בהתהוות, מנקודת מבט של שחקן, של מתצפת, של סופר ושל קורא? שאלות אלו יעמדו במוקד הקורס שמטרתו להציע עיון בכתיבה עכשווית באמצעות קריאה בטקסטים של ספרות קוויבקית.

Les écrivains, explique Yvon Rivard dans l’incipit de son essai Le bout cassé de tous les chemins (Boréal, 1993) cherchent toujours «un subterfuge qui leur permette de parler d’eux-même en parlant d’autre chose.» L’essayiste entreprend donc de «présenter une vision de la littérature québécoise qui corresponde d’assez près à la vision qu’[il a] de [lui]-même». M’inspirant de ce projet d’autobiographie littéraire, je propose aux étudiants un parcours à travers la littérature québécoise qui s’articule autour de questions qui me sont chères : l’écrivain québécois peut-il encore répondre à l’injonction d’engagement qui a défini nombre de pratiques artistiques et de démarches intellectuelles au cours du XXe siècle ? Envisager cet engagement dans la perspective d’une résilience des formes qui suppose une confrontation de l’écriture et de la pensée, de la rigueur et de l’inventivité, de la réalité et de la fiction ? Comment lire une littérature en train de se faire, à partir d’un position qui est davantage celle d’un acteur que d’un observateur, d’un auteur tout autant que d’un lecteur? Voici quelques interrogations qui servent de fondements à ce séminaire dont l’objectif est de proposer, à travers l’analyse de textes québécois, une réflexion sur l’écriture aujourd’hui, curieux geste, à la fois désespéré et nécessaire, qui consiste à faire apparaître de la parole là où on ne l’attend plus.

 

Programme (cours du jeudi 14h-18h, en français)

 

Première partie: Une histoire à dormir debout (8h)

 

Considérations générales sur la littérature québécoise et son histoire. Réflexion sur le devenir de cette littérature en contexte contemporain. Étude de cas portant sur les liens entre mémoire, écriture de l’histoire et politique.

 

Œuvres étudiées :

 

Histoire de la littérature québécoise, un essai de Michel Biron (et al.), Montréal, Boréal, 2007. [extraits]

La constellation du lynx, un roman de Louis Hamelin, Montréal, Boréal, 2010. [extraits]

Fabrications, un essai de Louis Hamelin, Montréal, P.U.M., 2014. [extraits]

 

Deuxième partie: Des empires qui s’écroulent d’un coup de rein (4h)

 

Étude de cas portant sur l’autofiction et la littérature comme savoir.

 

Œuvres étudiées :

 

Putain, un récit de Nelly Arcan, Paris, Seuil, 2001. [in extenso]

Le président Schreber, un cas de paranoïa,  un essai de Freud, Paris, Rivages, 2011. [extraits]

 

Troisième partie : La forme de la littérature à venir (4h)

 

Inscription de mon travail dans la littérature québécoise d’aujourd’hui

 

Œuvres étudiés :

 

Pourquoi Bologne, un roman d’Alain Farah, Le Quartanier, 2013. [in extenso]

Mille secrets mille dangers, un roman d’Alain Farah, à paraître. [extraits]

 

Séances hors cours :

Lundi 23 novembre 2015, 14h-16h – Transmédia et littérature dans la littérature québécoise.

Mardi 24 novembre 2015, 16h-18h - Présentation d'un projet de recherché: "Résilience des formes. Politiques, expérience et tradition dans le roman français expérimental"

תאריך עדכון אחרון : 12/09/2022