המפגש האחרון של הקורס "לאכול "צרפתית" בעידן הגלובליזציה" של פרופ' גרי ד. מול Le dernier cours « Manger ‘français’ à l’ère de la mondialisation » du Prof. Gary D. Mole

Le dernier cours « Manger ‘français’ à l’ère de la mondialisation » du Prof. Gary D. Mole était un régal grâce aux présentations des étudiants et de la dégustation des produits français dont certains ont été au cœur des thèmes du cours. Une fin de semestre festive avec un excellent Bordeaux sans oublier de boire à la santé des soldat(e)s et des réservistes grâce auxquel(le)s nous avons pu étudier et enseigner tout au long de ce semestre.

המפגש האחרון של הקורס "לאכול "צרפתית" בעידן הגלובליזציה" של פרופ' גרי ד. מול היה תענוג בזכות הפרזנטציות של הסטודנטים.ות והטעימות של מוצרים צרפתיים, שחלקם היו ליבת הקורס עצמו. חגיגת סיום סמסטר עם בורדו משובח וכמובן הרמנו כוסית לכבוד החיילים.ות. ומשרתי המילואים שבזכותם.ן יכולנו ללמוד וללמד לאורך כל הסמסטר.