יום עיון בנושא הוראת שפות בעידן דיגיטלי

21/03/2017 - 13:30 - 18:00

יום עיון בנושא "הוראת שפות בעידן דיגיטלי " בהשתתפות אורח המחלקה, פרופ' ניקולא גישון מאוניברסיטת ליון 2.

בניין קורט 1004 , קומה ב' כיתה 402

הכניסה חופשית

תכנית הכנס:

Programme

13h30 – Accueil

14h00 – Allocutions de bienvenue

-          Prof. Gary D. Mole, Directeur du Département de Culture Française

-          M. Philippe Guillien, Attaché de coopération pour le français, Ambassade de France en Israël

-          Dr. Isabelle Dotan, Responsable des cours de FLE au Département de Culture Française

 

14h15 - Formation – Prof. Nicolas Guichon

-          Etude du potentiel et des limites des technologies pour le développement des compétences

langagières

 

15h30 – Pause café

 

16h00 – Formation (suite) – Prof. Nicolas Guichon

-          Les littératies numériques des étudiants

 

17h30 – Questions / Débat / Clôture

 

Veuillez impérativement confirmer votre participation à isabelle.dotan@biu.ac.il

 

Pour de plus amples renseignements:

Tél: 03-5318232; French.Dept@mail.biu.ac.il Site Internet: http://french.biu.ac.il/fr

Facebook: https://www.facebook.com/french.biu